Kategorie

Odstąpienie od umowy kupna

 

Na podstawie ustawy o prawach konsumenta mają Państwo prawo na odstąpienie od umowy kupna do 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Odstępując od umowy, niezgodny towar odeślij na nasz adres: 

Biżuteria Eshop
Niskowa 250
33-395 Niskowa
Poland

 Towar musi być: 

 • dokładnie zapakowany (proponujemy list polecony), nie za pobraniem. W przypadku wysłania towaru za pobraniem, zostanie nieodebrany.
 • wysłany z kopią faktury, numerem rachunku bankowego i wypełnionym wzorem formularza do odstąpienia od umowy kupna ( w ten sposób zostanie przyśpieszony cały proces) Wzór formularza do odstąpienia od umowy kupna znajdą Państwo tutaj: vf_pl.doc

 

Towar musi spełniać następujące warunki:

 • Towar musi być dokładnie zapakowany
 • Towar nie może być używany - nie może nosić śladów użytkowania
 • Towar musi być kompletny!!
 • Towar należy wysłać wraz z kopią dowodu zakupu (fakturą)
 • Nie należy wysyłać towaru za pobraniem. W przypadku wysłania towaru za pobraniem nie będzie on odebrany.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za towar, który zaginął po drodze od Kupującego do Sprzedawcy.  Kupujący ma obowiązek zapakować towar w taki sposób, aby nie doszło do jego uszkodzenia  podczas transportu.

 

 Obowiązki sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy kupna

 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 • Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 Obowiązki konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy kupna

 • Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedwacy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem 14 dni od otrzymania.

 

 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. 

 

 • Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

 

 • Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków,  odstąpienie od umowy kupna nie będzie przyjęte, a towar zostanie odesłany z powrotem, na koszt odsyłającego.


homeStrona główna

local_mall
cancel
cancel